godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 1.Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji związanej z Covid- 19.

2. Rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiają niezwłocznie wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, jeżeli ktokolwiek w domu rodzinnym ma dodatni wynik badania lub jeśli w domu członek rodziny przebywa na kwarantannie – wówczas uczeń nie przychodzi do szkoły.

3. Przy każdym z trzech wejść do budynków szkolnych wszystkich wchodzących uczniów, nauczycieli i pracowników, także rodziców obowiązuje dezynfekowanie rąk, przejście przez matę dekontaminacyjną, a także wybiórczo lub na życzenie mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym (przy wyniku 38 °C nie dopuszcza się pobytu ucznia/pracownika na terenie budynków szkolnych).

4. Rodzice uczniów i inne osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu – obowiązuje dezynfekcja rąk, przejście przez matę dekontaminacyjną oraz osłona ust i nosa.

5. W budynkach szkoły poza zajęciami w salach lekcyjnych i pracowniach obowiązuje wszystkich ochrona ust i nosa we wspólnych przestrzeniach szkoły, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy zostaną jednorazowo wyposażeni w maseczki, a nauczyciele dodatkowo w przyłbice zakrywające usta i nos.

6. Ze względu na maksymalną ilość uczących się w „MERITUM” obowiązuje wydłużony plan zajęć, częściowo dwuzmianowy, tak ułożony aby klasy / grupy rozpoczynały zajęcia o różnych godzinach. Lekcje we wszystkich możliwych przypadkach będą ujęte w bloki, a przerwy ustalone zostaną w różnym czasie.

7. W salach lekcyjnych i pracowniach uczniowie zajmują stałe miejsca od pierwszych wrześniowych zajęć z zachowaniem w miarę możliwości właściwego dystansu. Po korytarzach szkolnych obowiązuje prawostronne przemieszczanie się.

8. Realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się w sali gimnastycznej wyłącznie w jednej grupie, w możliwych przypadkach na szkolnym boisku lub innych obiektach sportowo-rekreacyjnych z maksymalnym ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych.

9. W bibliotece szkolnej może jednocześnie przebywać dwóch uczniów. Obowiązuje dodatkowa dezynfekcja rąk i 48 godzinna kwarantanna dla książek i materiałów przechowywanych w bibliotekach.

10. Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne mogą być organizowane w 12 osobowych grupach międzyklasowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych bezpieczeństwa i ochrony przed Covid19.

11. Uczniowie zobowiązani są korzystać wyłącznie z własnych przyborów, zeszytów, podręczników i własnej szafki w szatni szkolnej. Nie udostępnia się dystrybutorów z wodą mineralną i do odwołania nie będzie otwarty sklepik uczniowski. Jedynym miejscem do spożywania własnych posiłków zachowując odpowiedni dystans jest rekreacja szkolna (budynek szkoły) i hol górny (warsztaty szkolne) lub rekreacyjne tereny zewnętrzne.

12. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba odizolowana zostanie w wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet lekarski w warsztatach szkolnych) i w trybie natychmiastowym powiadomiony zostanie powiatowy inspektor sanitarny oraz rodzice/opiekunowie/ ucznia. Obowiązuje procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

13. Obowiązują codzienne systematyczne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatur, włączników, używanych pomocy dydaktycznych i sportowych, sprzętu, urządzeń i maszyn (warsztaty szkolne).

14. Wietrzenie pomieszczeń, sal, korytarzy prowadzone będzie w czasie każdej przerwy w zajęciach. We wszystkich możliwych okolicznościach uczniowie mogą przebywać na rekreacyjnych terenach w obrębie szkoły. Także w sprzyjającej sytuacji pogodowej można prowadzić zajęcia poza budynkiem (przed głównym wejściem do budynku szkolnego lub trybuna boiska szkolnego).

UWAGA W obecnej sytuacji prawnej (decyzje MEN i GIS) nie jest możliwe zachowanie zalecanego dystansu w klasach liczących ponad 26 osób mających zajęcia w całości na przedmiotach ogólnokształcących.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.