godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM oraz uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

3. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

a) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączka;

b) objawy przeziębieniowe;

c) bóle mięśni, ból gardła;

d) suchy kaszel;

e) duszności lub kłopoty z oddychaniem;

f) utrata węchu lub smaku

g) ogólne zmęczenie;

nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

4. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt 3, pracownik niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora szkoły lub sekretariat szkolny. Pracownik informuje także o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.

5. Jeżeli rodzice ucznia/prawni opiekunowie zauważą u dziecka lub sam uczeń zauważy u siebie objawy opisane w pkt. 3 pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

6. Rodzice/prawni opiekunowie informują niezwłocznie o zaistniałej sytuacji i zastosowanych wobec ich dziecka zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej wychowawcę klasy, a wychowawca przekazuje na bieżąco informacje dyrektorowi szkoły, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

8. W przypadku wystąpienia w szkole u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (gabinet pielęgniarki), gdzie oczekuje na przybycie opiekunów pod opieką pedagoga lub wyznaczonego przez dyrektora innego pracownika szkoły.

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (na terenie warsztatów szkolnych – gabinet pielęgniarki, na terenie szkoły – gabinet pedagoga).

10. W sytuacjach opisanych w pkt. 7,8 i 9 dyrektor kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną i podejmuje działania zgodne z otrzymanymi zaleceniami w trakcie kontaktu z PSSE .

11. Obszar, w którym poruszały się osoby z objawami choroby, podejrzane o zakażenie, zostaje poddany kompleksowej dezynfekcji przez pracownika obsługującego rejon lub innego, wskazanego przez dyrektora.

12. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba z objawami choroby, podejrzana o zakażenie. Lista zostaje ustalona na podstawie rozmowy z osobą z objawami choroby.

13. W przypadku uczniów mających lekcje w danych salach na pierwszych wrześniowych zajęciach zostaje sporządzony wykaz osób siedzących w danej sali. Uczniowie są zobowiązani do siedzenia w wybranych przez siebie wcześniej miejscach – dotyczy wszystkich zajęć.

14. W stosunku do osób, które miały kontakt z uczniem lub pracownikiem podejrzanym o zakażenie dyrektor podejmuje działania zgodne z otrzymanymi zaleceniami w trakcie kontaktu z PSSE.

15. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z podejrzanymi o zakażenie, od innych uczniów i pracowników Meritum, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Covid 19 i stanem zdrowia uczeń lub pracownik zwraca się do dyrektora szkoły, zaś dyrektor do powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

17. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji pomiędzy nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami oraz dyrektorem Meritum wprowadza się zasadę niezwłocznych kontaktów telefonicznych, mailowych oraz za pomocą modułu wiadomości dziennika Librus.

Dyrektor ZSTiO MERITUM

Katarzyna Stronczek

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
`

Copyright 2022 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.