W dniu 1 października 2018 r. ruszyła rekrutacja uczniów do projektu "PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018". Na auli szkolnej zgromadziła się młodzież z III klas technikum nr 2 w ZSTiO "Meritum". Byli to uczniowie uczący się w zawodach technik informatyk, mechatronik i ekonomista. Koordynator projektu wraz z innymi nauczycielami przedstawili uczniom założenia projektu, sposób realizacji praktyk w Irlandii, miejsca zamieszkania, firmę pośredniczącą, firmy w których uczniowie będą mieć praktyki, odpowiadali na pytania uczniów. W prezentacji projektu wieli udział także uczniowie, którzy w 2017 i 2018 brali udział w podobnych praktykach zagranicznych. Podzielili się oni z rówieśnikami swoimi spostrzeżeniami i emocjami jakie im towarzyszyły podczas pobytu w Mallow. Serdecznie im dziękujemy. 

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI.

Prezentacja do rekrutacji!!!

Niezbędne informacje uzyskasz w sali nr 22 i 23.

 Informacje o projekcie "PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018"

 

"PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018" to projekt obejmujący zagraniczne praktyki zawodowe uczniów naszego Technikum kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik i technik ekonomista. Jego realizacja ma na celu zaspokojenia potrzeb ciągłego podnoszenia poziomu wykształcenia i poszerzania kluczowych kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych uczestników, a zarazem jest on odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz jego różnorodne wymagania powiązane ze zmianami społeczno-kulturowymi. Realizowany jest wspólnie z organizacją YIT - Your International Training, Mallow Irlandia.

Zakładamy udział w projekcie 40 pełnoletnich uczniów klas trzecich naszego Technikum. Stworzony system rekrutacji gwarantuje, że będą oni posiadać przygotowanie zawodowe oraz językowe, pozwalające na ich efektywny udział w praktykach zagranicznych.

 

  Tytuł projektu: „Praktyk Europejczyk 2018”

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-049495

Program „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas trwania projektu: 01.10.2018 – 31.10.2019

Kwota dofinansowania: 117 324€ (505924,55zł)

Liczba osób w projekcie: 40

Czas trwania mobilności: 4 tygodnie

Miejsce mobilności: Mallow i Sligo (Ireland)

Projekt w pełni realizuje cele zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły. Wyspecyfikowane, główne cele projektu, wynikają w pełni z założeń, do których ramowo zaliczyliśmy:

  • poszerzenia możliwości rozwoju osobistego uczniów, zaangażowania ich do działania jako świadomych i aktywnych członków społeczeństw całej Europy oraz zwiększenia ich szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami,
  • wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji).

 

Termin praktyk:

5 maja 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.

Projekt monitorowany będzie przez obu partnerów w zakresie organizacyjno – merytorycznym i finansowym, a jego ocena dokonana zostanie w drodze pośrednich i końcowych ewaluacji.

W procesie monitorowania i ewaluacji wykorzystane będą również wyniki obserwacji, wywiadów, ankiet oraz analizy dokumentacji.

Założony efekt projektu to, po stronie uczestników:

  • przełamanie stereotypów związanych z kulturą, zwyczajami, narodowością oraz uświadomienie potrzeby i kształtowanie u uczestników uczucia tolerancji ze względu na odmienność innych
  • zwiększenie ich świadomości, jako obywateli Europy
  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, które potwierdza, między innymi, uzyskany przez nich certyfikat Europass-Mobilność
  • wykształcenie u uczestników umiejętności zawodowego i społecznego funkcjonowania w innej kulturze i strefie językowej. Tym samym zwiększenie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa europejskiego
  • zwiększenie poczucia własnej wartości oparte na udokumentowaniu stopnia przyrostu wiedzy i umiejętności w każdym z obszarów objętych projektem
  • poprawienie znajomości języków obcych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii i świadomości międzykulturowej wśród kolegów, nauczycieli i w środowisku lokalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W całości pokryte zostaną wszystkie koszty uczestnika związane z przejazdem zakwaterowaniem, wyżywieniem, uczestnictwem w praktykach w zakładach pracy. Sfinansowany zostanie również udział w programie kulturowo-poznawczym oraz ubezpieczenie uczestnika od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizacja uczestnicząca:

Your International Training,

FBD House, Mallow, Co. Cork, Ireland

Phone: +353 2257351 / 022-57351

http://www.yourinternationaltraining.com/

1.Regulamin rekrutacji uczestników projektu

2.Regulamin udziału w projekcie

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

EKONOMISTA? MECHATRONIK? INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.