godło Polski Nazwa szkoły ZSTiO Meritum

 Tytuł projektu: „Śląskie. Zawodowcy" - oficjalna strona projektu https://zawodowcy.slaskie.pl/

 

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane efekty projektu:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego.
  2. Poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
  3. Powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe. Sieci przyczynią się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i uczniów/uczennic.
  4. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię społeczną.

 

Wartość projektu: 18 186 586,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 458 598,52 zł

 

Geneza i przesłanki projektu

- trudności organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego w diagnozowaniu potrzeb, opracowywaniu ofert i programów edukacyjnych;

- brak dialogu między sferą edukacji a biznesem;

- niedostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

- niezadawalający poziom współpracy szkół z pracodawcami przy tworzeniu i realizacji ofert edukacyjnych;

- niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia praktycznego;

- trudności szkół w pozyskiwaniu pracodawców do współpracy w realizacji staży i praktyk zawodowych;

- szczególnie niski udział praktycznej nauki zawodu w programach nauczania dla techników;

- niski poziom koordynacji działań na poziomie województwa (sieciowanie najważniejszych aktorów ze strony pracodawców, struktur regionalnych i nauki);

- niska świadomość walorów i zalet szkolnictwa zawodowego;

- panująca negatywna opinia nt. szkolnictwa zawodowego.

 

Dokumenty do pobrania - Uczniowie:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie - Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie_03.11.2021.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny - Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny do projektu.pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Załącznik nr 3 - Wykaz szkół i branż - Wykaz szkół i branż

Protokół z naboru uczniów do projektu I nabór 2020/2021 - Protokół z naboru uczniów do projektu 2021

Protokół z naboru uczniów do projektu II nabór 2021/2022 - Protokół z naboru uczniów do projektu 2022

Protokół z naboru uczniów do projektu III nabór 2022/2023 - Protokół z naboru uczniów do projektu 2022/2023

Protokół z naboru uczniów do projektu IV nabór 2022/2023 - Protokół z naboru uczniów do projektu 2022/2023

Partnerzy

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Politechnika Śląska w Gliwicach Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) Uniwersytet WSB Merito Chorzów Katowice Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Patronat nad klasą ekologiczną w III LO

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
`

Copyright 2024 © ZSTiO "Meritum" w Siemianowicach Śląskichwww.zstiomeritum.edu.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.