#AkcjaSuperEdukacja

W prezentowanych w tym tygodniu na stronie internetowej miasta artykułach można było zapoznać się z ofertą nauczania w III LO i Technikum nr 2 - typach szkół, które stanowią Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM”.

Wszystkie podejmowane w „MERITUM” działania są zgodne z misją szkoły:

„Młody człowieku! Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją!

Jesteśmy po to, by:

zapewnić Ci najlepsze wykształcenie,

zadbać o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój,

pomóc Ci znaleźć swoje miejsce w świecie.”

W pracy z młodzieżą przyświeca nam następująca wizja „Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” jest bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną szkołą z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna oraz wysokie wymagania zapewniają wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia, dostosowując się do potrzeb ucznia i rynku. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną, tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać ich talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne”.

W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej opartej na ścisłej współpracy z uczniami i ich rodzicami zwracamy uwagę na:

Motywację +Edukację + Rozrywkę+ Integrację +Technologie +Umiejętności = Meritum.

Motywacja to istotny składnik naszego działania. Poprzez realizację wielu programów ogólnopolskich i projektów europejskich, a przede wszystkim autorskich pomysłów i innowacji pedagogiczno-organizacyjnych staramy się modyfikować i ulepszać proces dydaktyczny, w wyniku którego nauka staje się przyjemnością. Świadczą o tym nie tylko opinie uczniów, absolwentów, rodziców, ale przede wszystkim rankingi ogólnopolskie.

Technikum nr 2 już dwukrotnie zdobyło Srebrną Tarczę w najbardziej opiniotwórczym i prestiżowym wykazie najlepszych szkół w Polsce opublikowanym przez Perspektywy.

III LO w ubiegłym roku szkolnym zajęło 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół Zwolnieni z Teorii – rankingu szkół uczących praktycznych kompetencji na projektach społecznych. To oznacza, że wśród szkół średnich w Polsce, siemianowickie III LO jest szkołą, która najbardziej sprzyja zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych u uczniów.

Edukacja - w „MERITUM” wiedzę przekazujemy nie tylko podczas tradycyjnych lekcji, ale również poprzez zaangażowanie w różnorodne zajęcia dodatkowe, tworzone według potrzeb wychowanków. Działająca w szkole MeritumTV dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, które śledzić można na szkolnym kanale YouTube.

Wiedzę uczniowie pogłębiają podczas różnorodnych działań dydaktycznych, takich jak: warsztaty i wyjazdy naukowe, efektywną współpracę z uczelniami wyższymi i innymi placówkami i instytucjami naukowymi. Nie sposób wymienić i opisać ich wszystkich. Warto wspomnieć chociażby tylko o warsztatach ekologicznych realizowanych obowiązkowo dla uczniów klas pierwszych w ramach autorskiego programu ekologicznego „W przyjaźni z naturą – w zgodzie z samym sobą”, czy zajęciach prowadzonych na uczelniach wyższych np. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym czy Politechnice Śląskiej. Z Uniwersytetem Śląskim łączy nas bardzo ścisła współpraca. To w tej uczelni młodzież ucząca się III LO w Meritum realizuje zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodego Dziennikarza oraz Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. O sukcesach dziennikarskich świadczyć może wielokrotnie przyznawany certyfikat redakcji Dziennika Zachodniego za udział w akcji Junior Media, podczas której uczniowie naszej szkoły z powodzeniem wydają gazetkę „Meritum sprawy”.

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi absolwenci „MERITUM” nie mają problemu z procesem adaptacyjnym na studiach i świetnie sobie radzą, kontynuując naukę na wybranych przez siebie kierunkach. Szkoły wyższe są również zadowolone ze współpracy z „MERITUM” i corocznie fundują „Złoty Indeks” dla najlepszych uczennic i uczniów naszej szkoły.

Absolwenci „MERITUM”, którzy wybierają inną ścieżkę kariery niż studia, rozpoczynają pracę w kraju lub zagranicą. Pracodawcy cenią ich umiejętności, pracowitość, rzetelność, cechy, które uczniowie naszego Technikum nr 2 mogli wykształcić podczas zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech i Irlandii, realizowanych w ramach projektów Erasmus +, zakończonych uzyskaniem certyfikatów „Europass - Mobilność”. Zgłębiając tajniki zawodu w branżach informatycznej, mechatronicznej, ekonomicznej równocześnie doskonalą swoje umiejętności językowe. Wspomnieć trzeba, że kompetencje językowe, porozumiewania się w języku angielskim uczniowie doskonalą na dodatkowych spotkaniach z native speakerami. Tylko w tym roku szkolnym gościliśmy osoby ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

„MERITUM” oprócz realizowanych programów europejskich współpracuje ze szkołami: węgierską Kisfaludy Karoly w Mohaczu i hiszpańską Zaraobe w Amurrio . Wieloletnia współpraca oparta jest na wymianie młodzieży i nauczycieli oraz na realizacji wspólnych programów naukowych, dydaktycznych i kulturalnych.

Rozrywka, atrakcje, zabawa, - „MERITUM” „żyje w czasie lekcji, po lekcjach, w czasie wolnym od nauki, w portalach społecznościowych”. Nawet teraz w tym szczególnie trudnym okresie poprzez szkolne media społecznościowe można uczestniczyć w różnych konkursach. Coroczny szkolny Przegląd Talentów Artystycznych Klas promuje zainteresowania, uzdolnienia i talenty wszystkich uczniów, którzy niezależnie od osiąganych wyników w nauce, prezentują zainteresowania w dowolnych dziedzinach wiedzy, wykazują uzdolnienia lub talent w określonych kierunkach. Efektem podejmowanych tychże działań jest uzyskanie w 2011 roku tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

W ZSTiO „MERITUM” bardzo prężnie rozwija się również współzawodnictwo e-sportowe. Dzięki nowoczesnej pracowni uczniowie podczas popołudniowych zajęć mogą rozwijać swoje pasje, a przy okazji doskonalić umiejętności działania w zespole, dyscypliny, systematyczności i kontroli własnego zachowania, świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych. Warto wspomnieć, że szkolna drużyna e-sportowa kilkukrotnie odnosiła sukces w ogólnopolskim współzawodnictwie szkół uzyskując m.in. Mistrzostwo Polski Szkół w e-sporcie. Na co dzień organizowana jest również szkolna liga e-sportowa oparta na współzawodnictwie poszczególnych klas.

Integracja to nie tylko ta nasza wewnątrzszkolna, o której świadczyć może atmosfera i chęć organizowania przeróżnych szkolnych imprez, obchody świąt nietypowych jak np. dzień dresa, czy dzień postaci z bajek, wspólne wyjazdy na różne wycieczki także podczas weekendów, np. wyjazdy narciarskie czy rajdy szkolne. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności lokalnej. To w ZSTiO „MERITUM” cyklicznie się odbywa „Festiwal Meritum Wizji”, objęty Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bytomiu; konkurs promujący talenty uczniów niższego etapu edukacyjnego, którego laureaci otrzymują wpis na świadectwie promocyjnym oraz ukończenia szkoły podstawowej, uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły średniej.

Zachęcając uczniów do aktywnej działalności na rzecz własnego rozwoju jak i środowiska, propagujemy wiele działań w ramach projektu „Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”. Nasze przedsięwzięcia zostały dwukrotnie docenione przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, za co „MERITUM” otrzymało certyfikaty, a zaangażowani uczniowie tytuły „Młodszych Ambasadorów”. Reprezentowaliśmy nasz kraj w gronie czterech szkół z Polski, na Międzynarodowym Seminarium w Biurze Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Jesteśmy w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu „Euroscola”, przed nami wyjazd do Strasburga.

Integracji sprzyja realizacja programu edukacyjno - kulturalnego „Cafe Meritum” czyli organizowania spotkań z ciekawymi osobami. W murach „MERITUM” między innymi gościliśmy: profesora Jerzego Buzka, księdza poetę Jerzego Szymika, ojca Leona Knabita, aktora Jerzego Cnotę, profesora Tadeusza Sławka, dziennikarza Roberta Jałochę (absolwenta naszej szkoły).

Znaczący wpływ na spójność i integrację społeczności „MERITUM” ma utworzony z inicjatywy młodzieży uczącej się w III LO i Technikum nr 2 Budżet Uczniowski.

Technologie – co tu dużo pisać, o tym jak świetnie sobie radzimy z nowoczesnymi technologiami mieliśmy okazję przekonać się już pierwszego dnia zawieszania zajęć stacjonarnych. Z powodzeniem realizujemy zajęcia kształcenia na odległość za pomocą Cisco Webex Meetings oraz platformy Microsoft Office 365. Przyznany przez Microsoft naszej szkole tytuł „Szkoła nowoczesnych technologii” okazał się jak najbardziej zasłużony. Nowoczesne komputery, drukarki 3D, wyposażenie techniczne pracowni i gabinetów umożliwia kształcenie na bardzo wysokim poziomie nauczania technologicznego.

Umiejętności- młodzież „MERITUM” posiada rozliczne umiejętności. Niektórymi charakteryzują się od urodzenia, ale wiele z nowych talentów czy pasji zostało odkrytych podczas lekcji i spotkań z nauczycielami. Praca nauczycieli „MERITUM” oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Nauczyciel staje się coachem, osobą niezwykle potrzebną w dzisiejszym modelu edukacji Współpracując z innymi instytucjami oświatowymi, szczególnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, pomagamy wychowankom zdobyć certyfikaty z zakresu informatyki, marketingu i zarządzania.

Umiejętność zarządzania własnym czasem to również dar dzielenia się z innymi. Takie wolontaryjne działania podejmuje Klub Młodego Wolontariusza MERIT, organizując wiele akcji charytatywnych o szerokim zasięgu np. Opatrunek na ratunek, Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, Szlachetnej paczki, WOŚP; współpracując z Amnesty International, z Fundacją Piastun czy Fundacją Mam marzenie, czy przygotowując imprezy dla dzieci siemianowickich Przedszkoli nr 9, 10 i 20. Wielokrotnie praca wolontariuszy została dostrzeżona i nagrodzona np. w konkursach Lider Dobroczynności czy Barwy Wolontariatu.

Wśród wielu umiejętności na podkreślenie zasługują sukcesy i osiągnięcia naszych sportowców, którzy od siedmiu lat wygrywają współzawodnictwo sportowe szkół ponadpodstawowych w naszym mieście i niejednokrotnie z powodzeniem startują w zawodach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.

Znakomitym przykładem wykorzystania umiejętności nabytych w „MERITUM” jest gra zręcznościowa HexScore™ wymyślona, opracowana i udostępniona przez naszych uczniów.

„MERITUM” wielokrotnie zostało docenione i wyróżnione różnymi nagrodami i certyfikatami. Wszystkie one świadczą o naszej pracy i stanowią powód do dumy. Do nich poza już wcześniej wymienionymi należą: „Śląska Szkoła Jakości”, „Śląski Brylant Oświatowy”, „Szkoła z klasą”, „Szkołą z klasą 2.0”, „Szkoła Doskonaląca się”, „Szkoła bez Przemocy”, „Certyfikat Jakości - Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Kowadło zdrowia”, „Śląska Szkoła z Życiem”, „Szkoła Demokracji”, „Placówka Promująca Uzdolnienia”, „Przyjazna szkoła”, „Szkoła Kompetencji Przyszłości”.

Zapraszamy do III LO i Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM”, do przyjaznej i wyjątkowej szkoły, o której informacje znaleźć możecie na stronach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/ 

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/ 

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Wszystkim czytającym te słowa, dedykujemy piosenkę w wykonaniu naszych nauczycieli

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/videos/548894635813231/

ZAPRASZAMY DO TECHNIKUM NR 2

Nie boisz się wyzwań? Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód?

III LO TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

Jesteś ciekawy świata? Chcesz twórczo i aktywnie rozwijać zainteresowania?

RACHUNKOWOŚĆ, MECHATRONIK, INFORMATYK?

Poznaj zawody, jakie zdobyć można w Meritum

Logo
Praktyk Europejczyk 2018

PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - informacje o projekcie

Praktyki zawodowe w Sligo i Galway (Irlandia - 40 uczniów)
05.05.2019 r. - 01.06.2019 r.

Galeria do projektu

PRAKTYK EUROPEJCZYK - informacje o projekcie

Relacje z praktyk w Mallow (Irlandia - 40 uczniów)
07.05–01.06.2018 r. oraz 01.05–27.05.2017 r.